VT:n kronologinen järjestys

Vanha testamentti on järjestetty, ei aika- vaan kategoriajärjestykseen. Siksi liittoja ja niihin kuuluvia kaanoneita on vaikeampi seurata, kuin jos ne olisivat kronologisessa järjestyksessä.
 
Vanhan testamentin kategoriat:
Historia: 1. Moos – Ester
Runous: Job – Korkea Veisu
Isot proteetat: Jesaja – Daniel
Pikkuprofeetat: Hoosea – Malakia.
 
Vanhan testamentin kirjat ja niiden sisältö lyhyesti:

1. MOOSEKSEN KIRJA - luomistyöstä Israelin orjuuteen Egyptissä. Kirja päättyy Joosefin kuolemaan.
 
2. MOOSEKSEN KIRJA – Orjuus Egyptissä, Israelin pako Egyptistä ja matka luvattuun maahan.
 
3. MOOSEKSEN KIRJA – Papistolle annetut ohjeet 2. Mooseksen kirjan tapahtumien aikana.
 
4. MOOSEKSEN KIRJA – 40 vuotta Israelin vaellusta erämaassa.
 
5. MOOSEKSEN KIRJA – Uudistettu liitto niin kuin se annettiin Moosekselta hänen seuraajalleen Joosualle. JOOSUA – Israelin astuminen luvattuun maahan.
 
TUOMARIEN KIRJA - Kertomuksia tuomareista, jotka hallitsivat/johtivat Israelia Joosuan jälkeen.
 
RUUT – Mooabilaisen Ruutin tarina
 
1. JA 2. SAMUELINKIRJA – Samuel, kuningas Saul ja kuningas Daavid. Nämä kirjat menevät varsin hyvin kronologisessa aikajärjestyksessä.
 
1. JA 2. KUNINGASTEN KIRJA - Kuningas Salomo, valtakunnan jakautuminen kahteen kuningaskuntaan, Juudaan ja Israeliin. Kertomuksia molempien kuningaskuntien kuninkaista, kunnes heidät syrjäytetään ja joutuvat maanpakoon Assyriaan ja Babyloniin.
 
1. JA 2. AIKAKIRJA – lyhyitä kertomuksia kuningas Saulista, Daavidista, Salomosta ja Juudan kuninkaista (Daavidin sukulinja) Babylonian pakkosiirtolaisuuteen asti.
 
Näissä neljässä kirjassa löytyy samoja tapahtumia useaan kertaan samoin kuin rinnakkaisia kertomuksia.
 
Sekä 2. Kuningasten kirja että 2. Aikakirja päättyvät Juudan kansan joutumiseen Babyloniin pakkosiirtolaisuuteen.
 
ESRA ja NEHEMIA kertovat Jerusalemin uudelleenrakentamisesta. Nämä kaksi kirjaa aiheuttavat pitkän hypyn ajassa eteenpäin.
 
Nehemian jälkeen tulee ESTER, kertomus pakkosiirtolaisuuden ajalta. Ester päättää historiallisten kirjojen sarjan.
 
Seuraavana on JOBin kirja, kertomus Nooan ajoilta. Jobin kirja sijoittuu Nooan ja Aabrahamin välimaastoon.
 
Lukiessamme Jobin kirjaa sen paikalla, syntyy helposti käsitys, että kaikki Jobin kirjaa edeltävä oli Jobilla tiedossa, esimerkiksi säännökset uhraamisesta. Tämä johtaa aivan erilaiseen, virheelliseen tulkintaan Jobin valinnoista.
 
Tämän jälkeen tulevat PSALMIT. Psalmeja on kirjoittanut useampi henkilö eri aikakausina, ja ne kuuluvat eri liittojen kaanoneihin.
 
SANANLASKUT, SAARNAAJA ja KORKEA VEISU (LAULUJEN LAULU) ovat kaikki kuningas Salomonin kirjoittamia 1. Kuningasten kirjan aikoihin.
 
Runouden jälkeen tulevat isot profeetat JESAJA ja JEREMIA, VALITUSVIRRET, joka on myös Jeremian kirjoittama sekä HESEKIEL ja DANIEL.
 
Jesaja, Jeremia, Valitusvirret ja Hesekiel julistavat sitä tuhoa, minkä jälkeistä jälleenrakentamista Esra ja Nehemia kuvaavat. Viimeksi mainitut kuuluisivat siis näiden profeettakirjojen jälkeen.
 
Daniel, viimeinen suurista profeetoista profetoi myöhäisemmästä ajasta kuin muut isot profeetat. Tämä näkyy esimerkiksi siitä, että hän viittaa Jeremian profetiaan (Daniel 9:1). Hänen profetiansa olivat pakkosiirtolaisuuden lopussa samoihin aikoihin kuin tapahtumat, jotka on kirjattu Esran ja Nehemian kirjoihin.
 
Pikkuprofeetoista suurin osa oli Jesajan, Jeremian ja Hesekielin aikalaisia, ja he profetoivat Israelin ja Juudan tuhoa Assyrian ja Babylonian kautta.
 
HAGGAI, SAKARJA ja MALAKIA ovat tästä poikkeuksia. He profetoivat Jerusalemin jälleenrakentamisen aikana tulevaa, suurempaa kirkkautta.
 
Suurin aikajanan hahmottamisen sekaantuminen aiheutuu tämän perusteella siitä, että profeettakirjat, jotka puhuvat Jerusalemin tuhosta 586 eKr. ja Assyrian ja Babylonin pakkosiirtolaisuudesta ovat Jerusalemin jälleenrakentamisen jälkeen.  
 
Vanhan testamentin kirjojen kronologia
(Lähteet: Understanding the Whole Bible, Dr.Jonathan Welton, Welton Academy luentomuistiinpanot)
 

Historian kirjat

  •  1. Mooseksen kirja – 2. Aikakirja

Ennen pakkosiirtolaisuutta

  •  Jesaja – Sefanja
  •  Ester on samanaikainen Hesekielin kanssa.

Paluu

  •  Daniel
  •  Esra
  • Nehemia

Paluun jälkeinen aika

  •  Sakarja
  •  Haggai
  •  Malakia

Psalmit voitaisiin haluttaessa jakaa:

- Mooseksen kirjoittamat Mooseksen kirjojen jälkeen.

- Daavidin kirjoittamat 1. Samuelin kirjan jälkeen.

- Salomonin kirjoittamat 2. Samuelin kirjan jälkeen.

Jobin kirjaa olisi vaikea sijoittaa, koska ajallisesti se sijoittuu 1. Mooseksen kirjan sisälle.

Jesaja profetoi tuhon, joka toteutuu 2. Kuningasten kirjan lopussa, ei joskus tulevaisuudessa.

Vaikka saatavilla on Raamattuja, joissa Raamatun tapahtumat on sijoitettu aika- eli tapahtumajärjestykseen, niiden käyttö esimerkiksi raamattutunneilla tai muuta opetusta seurattaessa on vaikeaa. Kun on tottunut lukemaan nykyisen muotoista Raamattua, kestää hetken, ennen kuin kronologisen Raamatun lukeminen alkaa sujua. Ei ole välttämätöntä hankkia kronologista Raamattua.On kuitenkin hyvä tuntea, mitä tapahtumia profeetat profetoivat ja milloin nämä tapahtuivat Israelin historiassa. Tämä auttaa meitä paljon, kun tulkitsemme Raamattua.

Osa lupauksista vanhempien liittojen kaanoneissa saa täyttymyksensä Uudessa liitossa.
 

Uuden Testamentin kronologia

(Lähteet: Understanding the Whole Bible, Dr.Jonathan Welton, Welton Academy luentomuistiinpanot)

Uuden testamentin kirjojen kronologia ei ole yhtä tärkeä kuin Vanhan testamentin. Vanhan Testamentin kirjoista 1 Mooseksen kirja kattaa 2417 vuotta ja loput yhteensä 1300 vuotta. Uusi testamentti on kirjoitettu 40 vuoden aikana. Jotkut tutkijat ovat pyrkineet todistamaan, että Uusi Testamentti on kirjoitettu 80 jKr tai myöhemmin.

Tämä on mielestäni tärkein asia Uuden testamentin kronologiaa ajateltaessa. Jos esimerkiksi Ilmestyskirja on kirjoitettu 70 jKr. jälkeen, se ei voi sisältää profetioita, koskien jotain, joka on jo tapahtunut.

John A.T. Robinson on kirjassaan Re-dating the New Testament esittänyt selkeästi, miksi Uusi testamentti täytyy olla kirjoitettu 30-70 jKr.

Kenneth Gentry näyttää tohtorinväitöskirjassaan Before Jerusalem Fell, että Ilmestyskirja on kirjoitettu 60-luvulla jKr.

 

Takaisin liittoihin..

Kronologian lisäksi on hyvä tunnistaa ja ymmärtää eri liitot ja niiden erot. Ne eivät ole yksi toisiinsa kietoutunut kokonaisuus. Ne ovat erillisiä liittoja ja niiden kaanonit ovat erillisiä kertomuksia Jumalan suhteesta kansaansa.

Jollemme ymmärrä tätä, emme pysty näkemään selkeää kuvaa siitä, mitä Vanhassa testamentissa tapahtui ja miksi.

Toinen, suurempi ongelma muodostuu, kun me uuden liiton uskovina yritämme sovittaa ja soveltaa itseemme ja Jumala-suhteeseemme asioita toisesta, vanhemmasta liitosta, joka ei ole kirjoitettu meille, josta emme siis ole osallisia.

Voimme oppia muista liitoista. Jumalan luonne, Hänen rakkautensa ja halunsa elää suhteessa kanssamme tulee esille jokaisessa liitossa. Mutta me elämme uudessa liitossa. Se on erilainen sopimus, meillä on erilaiset olosuhteet ja erilainen suhde Jumalan kanssa.

On tärkeää ymmärtää liittojen ero ja mikä niistä kuuluu meille, jotta voimme elää siinä kokonaan.